PLAN MANAGERIAL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ, AN ȘCOLAR 2023-2024

PLAN MANAGERIAL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ, AN ȘCOLAR 2023-2024

Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba pentru anul şcolar 2023-2024 are la bază priorităţile prevăzute în proiectul național ,,România educată” proiect menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. De asemenea, are la bază politicile de la nivel guvernamental, cadrul strategic naţional pentru educaţie şi formare profesională şi reperele tematice stabilite de Ministerul Educaţiei pentru inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, prin compartimentul ,,Curriculum și inspecție școlară” îşi propune să asigure coordonarea, monitorizarea și controlul derulării procesului instructiv-educativ în concordanţă cu politicile educaționale guvernamentale, în acord cu actele normative transmise de Ministerul Educației,în baza noii Legi a Educației nr. 198/2023 dar și cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul European.
În acest context, esenţială este stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a activităţii specifice fiecărui nivel de învăţământ, stabilirea priorităţilor, analiza critică a rezultatelor obţinute de elevi, cadre didactice, managerii instituţiilor de învăţământ, precum şi de personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.
Întreaga activitatea de coordonare/îndrumare și control, în anul școlar 2023-2024, se va desfășura în concordanță cu următoarele direcții de acțiune:
• Crearea unui cadru organizat și asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea unui proces de învățământ eficient și dezvoltarea unui sistem unitar de monitorizare și evaluare a întregului proces instructiv-educativ, în vederea furnizării de servicii de înaltă calitate în educaţie;
• Asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a şcolii prin crearea unor medii de învățare incluzive care țin cont de nevoile și posibilitățile efective ale elevilor proveniți din grupuri vulnerabile în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la evaluările/ examenele naţionale;

• Crearea unui climat de siguranţă fizică şi echilibru emoțional în toate unităţile de învăţământ, prin oferirea de servicii de orientare şi consiliere a elevilor, corespunzător potențialului și resurselor existente, în vederea asigurării stării de bine în toate unitățile de învățământ; Reducerea violenţei și a fenomenului de bullying din şcoli și prevenirea și combaterea consumului de droguri;
• Organizarea unor activități de monitorizare și consiliere privind aplicarea noilor programe pentru clasa a XI-a, în conformitate cu reforma curriculară;

Leave a Reply

Your email address will not be published.