Misiunea şi obiectivele Compartimentului Audit Public Intern

 

1.1. Misiunea Compartimentului Audit Public Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.

1.2. Compartimentul Audit Public Intern asistă conducerea entităţii / structurii auditate în realizarea obiectivelor şi furnizează evaluări obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţilor şi operaţiunilor entităţii.

1.3. Obiectivele Compartimentului Audit Public Intern al Inspectoratului Școlar Județean Alba, sunt stabilite astfel încât să sprijine entitatea / structura auditată în următoarele direcţii:

 1. asigurarea bunei administrări a fondurilor publice şi păstrarea patrimoniului entității;
 2. respectarea conformităţii;
 3. asigurarea unor sisteme contabile şi informatice fiabile;
 4. îmbunătăţirea managementului riscului, a controlului şi a guvernanţei;
 5. îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţiilor.

1.4. Obiectivul general al auditului public intern vizează, în principal, îmbunătăţirea managementului entităţilor / structurilor auditate prin furnizarea de:

 1. activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza entităţilor publice o evaluare independentă şi obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;
 2. activităţi de consiliere, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de guvernanţă din cadrul entităţilor publice.

1.5. Serviciile de asigurare furnizate de Compartimentul Audit Public Intern acoperă:

 1. auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile;
 2. auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
 3. auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.

1.6. Serviciile de consiliere furnizate de Compartimentul Audit Public Intern acoperă:

 1. furnizarea de consultanţă privind dezvoltarea de noi programe, sisteme şi procese şi/sau efectuarea de schimbări semnificative în programele şi procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzătoare;
 2. acordarea de asistenţă privind obţinerea de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora;
 3. furnizarea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminare.