INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA organizează în data de 19.07.2021, ora 10 Concurs pentru ocuparea funcției vacante pe perioadă nedeterminată de Consilier I Studii Superioare Compartiment Audit

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA organizează în data de 19.07.2021, ora 10 Concurs pentru ocuparea funcției vacante pe perioadă nedeterminată de Consilier I Studii Superioare Compartiment Audit

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Alba;
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. Copii după certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, de divorț, după caz;
  4. Copii după documentele care să ateste nivelul studiilor ( diplomă și foaie matricolă) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice pentru post;
  5. Cazier judiciar, în original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
  6. Adeverinţă medicală/Certificat medical (în original) care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului . Acesta va conţine, în clar, numărul, data, numele şi prenumele candidatului, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  7. Copie carnet de muncă sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor.

11. Curriculum vitae (europass) susținut cu documente doveditoare anexate;

ETAPELE CONCURSULUI

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face în perioada 25.06.2021- 09.07.2021, între orele orele 08,00-16,30, iar în zilele de vineri  în intervalul 08,00-14, la compartimentul secretariat  al Inspectoratului Școlar Județean Alba, persoană de contact consilier salarizare:

FLOREA LIANA CLAUDIA – tel .0743826476.

După etapa de selecție a dosarelor, compartimentul salarizare normare va obține avizul favorabil al Compartimentului Audit Intern, conform HG nr.1086/2013, respectiv OMEN nr.5509/2017.

  1. a) Proba scrisă – constă în testarea cunoștințelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
  2. b) Interviu – În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published.