Compartimente ISJ

Home / Compartimente ISJ

Grădinița cu Program Prelungit “Lumea Copiilor” Blaj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar 0,5 normă.

Condiţii generale de participare la concurs administrator financiar:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs administrator financiar:

– nivelul studiilor – superioare, de specialitate economică;

în situatia în care participanţii ajung Ia punctaje egale, constituie avantaj experienţa dobândită în activitatea de administrator financiar, în unităţi de învăţământ.

Etapele desfăşurării concursului sunt:

 • Selecţia dosarelor;
 • Probă scrisă;
 • Interviu

Calendarul desfăşurării concursului:

 • înscrierea la concurs – depunerea dosarelor la secretariatul Grădiniţei, în localul din str.Câmpul Libertăţii, nr.30:  22 decembrie 2020 – 06 ianuarie 2021 – între orele: 10.00-14.00;
 • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor selecţiei: 11 ianuarie 2021 – între orele: 13.00-16.00;
 • Depunere contestaţii selecţie dosare: 12 ianuarie 2021 între orele: 10.00-12.00;
 • Afişare rezultate contestatii selecţie dosare: 12 ianuarie 2021 ora 13.00;
 • Proba scrisă: 14 ianuarie 2021- ora 10.00;
 • Evaluarea şi afişarea rezultatelor probei scrise: 14 ianuarie 2021, ora 15.00;
 • Depunere contestaţii probă scrisă: 15 ianuarie 2021, între orele: 10.00-12.00;
 • Soluţionare şi afişare rezultate contestaţii probă scrisă: 15 ianuarie 2021 între orele: 15.00-16.00;
 • Interviul: 18 ianuarie 2021 – ora 10;
 • Afişare rezultate interviu: 18 ianuarie 2021- ora 12.00;
 • Afişare rezultate finale: 18 ianuarie 2021 – ora 16.00.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, pentru accesul la proba următoare, candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii pot depune contestaţii în termenul specificat în calendarul desfăşurării concursului, în conformitate cu prevederile art.31 din HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare în localul cu program prelungit, situat în Blaj, str.Câmpul Libertăţii, nr.30, imediat după soluţionarea acestora, în conformitate cu prevederile art.32, din Reulamentul cadru de organizare şi desfăşurare concursului pentru ocuparea unui post vacant şi temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011 alin. 1,2,3, cu modificările şi completările ulterioare.

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” cu sediul în localitatea SEBEŞ, jud. ALBA organizează concurs 1 POST ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – post contractual vacant

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: în data de 6.01.2021, ora 10.00, la sediul instituţiei

Proba de interviu: în data de 11.01.2021, ora 10.00, la sediul instituţiei

Perioada de depunere a actelor: 16.12.2020-30.12.2020, la sediul instituţiei.

Date contact: 0258731217

CONDIŢIILE GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţi, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face / ar face-o/ incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢIILE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • nivelul studiilor: superioare în domeniul economic/inginerie
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani
 • cu domiciliul în Sebeş

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • Cerere de înscriere
 • Copie B.I./C.I.; acte doveditoare de schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • Diploma absolvire studii superioare în specialitate
 • Cazier judiciar
 • Copie carte munca (dacă este cazul) şi raport Revisal
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

Dosarele se depun la secretariat pana la data de 30 decembrie 2020 orele 12,00

Accesați pentru mai multe detalii

 

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEŞ organizează concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de INGRIJITOR-CURĂŢENIE, personal nedidactic pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţi, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face / ar face-o/ incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 • studii generale;
 • disponibilitate pentru program de lucru dimineaţa şi după-amiaza (8 ore/zi); posedă abilităţi de muncă în echipă.

Graficul de desfășurare al concursului:

 • Depunerea dosarelor candidaţilor:  16.12.2020 – 30.12.2020, orele 9.00 – 12.00
 • Selecţia dosarelor: 04.01.2021, orele 9.00 – 13.00
 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 04.01.2021, ora 14.00
 • Depunerea contestaţiilor: 05.01.2021, ora 15.00
 • Proba practică: 06.01.2021, ora 10.00
 • Afişarea rezultatelor: 06.01.2021, ora 14.00
 • Susţinerea interviului: 11.01.2021, ora 10.00
 • Afişarea rezultatelor finale: 12.01.2021, ora 15.00

Accesați pentru mai multe detalii

Click here to change this text

Click here to change this text

Click here to change this text

CONTABILITATE

Click here to change this text

Click here to change this text