Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Alba – An școlar 2020-2021

Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Alba – An școlar 2020-2021

Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba pentru anul şcolar 2020-2021 este elaborat având la bază priorităţile prevăzute în politicile educaţionale de la nivel guvernamental, cadrul strategic naţional pentru educaţie şi formare profesională, contextul generat de pandemia de SARS-CoV 2 precum şi reperele tematice transmise de Ministerul Educaţiei și Cercetării pentru inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ. Documentul de prognoză creionează programele pentru îndeplinirea ţintelor strategice cuprinse în Planul Strategic Instituţional al Inspectoratului Școlar Județean Alba şi acţiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor propuse.

În concordanță cu Programul de guvernare, prioritățile pentru anul școlar 2020-2021 sunt următoarele:
➢ Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul preșcolar și gimnazial – clasa a VIII-a;
➢ Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și a diminuării riscului de analfabetism funcțional;
➢ Organizarea unor activități de monitorizare și consiliere privind aplicarea noilor programe pentru învățământul preșcolar și gimnazial clasa a VIII-a și pentru sporirea calității educației și abilitare curriculară, aplicând noile programe în vigoare.
➢ Debirocratizarea reală a activității cadrelor didactice prin reducerea numarului de comisii și a documentelor aferente acestora, conform noului ROFUIP și promovarea unui act educațional de calitate centrat pe nevoile elevului
➢ Asigurarea calității evaluării cu accent pe evaluarea formativă (evaluarea continuă și prin examene naționale) având ca reper noile programe și învățarea hibridă și utilizarea evaluării cu scop de optimizare a procesului de predare-învățare;
➢ Prevenirea și diminuarea tulburărilor comportamentale și a crizei de adaptare a elevilor la contextul distanțării fizice și la trecerea de la învățământul primar la învățământul gimnazial și de la învățământul gimnazial la învățământul liceal;
➢ Prevenirea și reducerea abandonului școlar;
➢ Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării, astfel încât să se asigure progresul elevilor;
➢ Atingerea de către elevi a standardelor naționale, reflectate la nivelul competențelor dobândite de către aceștia și în rezultatele obținute la examenele și evaluările naționale și de certificare a calificării profesionale;
➢ Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline de studiu/niveluri de studiu, cu accent pe proiectarea curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examene naționale;
➢ Promovarea dimensiunii europene a educației în contextul noului Regulament privind programul Erasmus 2021 – 2027.

PLANUL MANAGERIAL DOMENIUL FUNCȚIONAL – MANAGEMENT ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

Prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean ALBA, ca instituţie care gestionează procesul de învăţământ preuniversitar județean, o reprezintă construcţia unui învăţământ de calitate, într-un context generat de pandemia de SARS-CoV 2, și în condiții de siguranță, în şcoli dotate la nivel european.

În acest sens, în anul școlar 2020-2021, Compartimentul Management Instituțional își va desfășura activitatea în concordanță cu următoarele direcții de acțiune:
1. Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.C., în corelare cu strategiile manageriale ale I.S.J., cu scopul asigurării cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate, adaptată condițiilor de distanțare socială, sanitare și socio-economice.

 1. Realizarea unui management flexibil și situațional, la nivelul şcolilor, generat de contextului epidemiologic care să asigurare desfășurarea procesului educațional din perspectiva prevenirii îmbolnăvirii cu SARS-Cov, a realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi obținerea unor rezultate favorabile la examenele naţionale.
  3. Facilitarea participării personalului de conducere din unitățile de învățământ la cursuri de formare continuă pentru perfecţionare în managementul educațional, prin participare directă și prin webinarii, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului managerial.
  4. Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.
  5.Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare și consilierea directorilor/directorilor adjuncți în vederea respectării legislației în vigoare.
  6. Monitorizarea progresului și a disfuncțiilor apărute în activitatea managerială prin inspecții tematice desfășurate în unitățile de învățământ.
  7. Crearea unui climat de siguranţă, fizică și emoțională, care să respecte măsurile de distanțare și regulile igienico-sanitare, dar şi de libertate de exprimare , care să favorizeze starea de bine a elevilor și profesorilor în toate unităţile de învăţământ.
  8. Dezvoltarea unor parteneriatelor educaţionale funcționale, între şcoală și stakeholderii din educație, părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, O.N.G.-uri și adecvarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.
  9. Atragerea de resurse de finanțare prin proiecte și gestionarea eficientă a proiectelor existente.
  10. Verificarea modului de soluționare a adreselor, notelor, sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.