Activități educative și extrașcolare

Home / Activități educative și extrașcolare

„Oricât de perfectă ar fi organizarea unei instituţii şi oricât de complet ar fi programul ei de activitate, totul va depinde de oamenii care au chemarea să le dea viaţă, să le înfăptuiască.

Iată de ce se cere a fi căutaţi şi descoperiţi conducătorii destoinici, în persoana unor oameni pricepuţi şi capabili, care să însufleţească, să creeze o atmosferă de entuziasm, indispensabilă oricărei acţiuni de învăţământ sau

Dimitrie Gusti

Secolul XXI a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi nonformală. Consiliul Europei  a adoptat recomandări privind promovarea educaţiei nonformale. S-a accentuat statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă; necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare; importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor; oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale; stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului; utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate; promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional; asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a programelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării; recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în acest domeniu.