Informații privind rezolvarea situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

Rezolvarea situațiilor speciale se face în baza prevederilor art. 54 alin. 1 și 2 din OMECTS nr. 4802/2010 și a OME nr. 5150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

În etapa de rezolvare a situațiilor speciale se pot înscrie doar:

 • Candidații care au participat la repartizarea computerizată de admitere;
 • Candidații care au fost repartizați computerizat pe locurile special alocate pentru rromi;
 • Candidații care au fost repartizați computerizat pe locurile distinct alocate candidaților cu CES

În vederea participării la etapa de rezolvare a situațiilor speciale candidații trebuie să depună dosarul de înscriere în perioada 15-20 iulie 2022 la unitatea de învățământ la care au fost repartizați computerizat sau la care au fost admiși.

Situațiile speciale se referă la:

 1. Situații medicale speciale;
 2. Schimburi între elevi;
 3. Redistribuirea candidaților gemeni/tripleți;
 4. Distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu;
 5. Corectarea unor erori de transcriere greșită în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de elevi

 

Cererea de înscriere (model Anexa 1) însoțită de documentele specifice se depun astfel:

1. La sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba, conform următorului program:

 • 21.07.2022, între orele 1000-1400
 • 22.07.2022, între orele 900-1200

2. Prin transmiterea la adresa de e-mail: admitere@isjalba.ro cu titlul cazuri_speciale_iulie_2022 în zilele 21 și 22 iulie 2022 până la orele 1400. Cererea și documentele transmise on-line vor fi însoțite de o Declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal (model Anexa 2)

 

În funcție de situație, candidatul, prin părinte/ tutore/ reprezentant legal instituit, depune, la Comisia judeteană de admitere Alba, următoarele documente:

     a) SITUAȚIE MEDICALĂ SPECIALĂ

Cererea de înscriere  însoțită, după caz, de:

 • certificat eliberat de Direcția de Sănătate Publică Alba;
 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromă, depusă și înregistrată de către părinte/reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 27.05.2022;
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia certificatului de orientare școlară și profesională care atestă existența unei cerințe educaționale speciale, emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), depus și înregistrat de către părinte/reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 8.04.2022;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

 

     b) SCHIMB ÎNTRE ELEVI

Cererea de înscriere însoțită, după caz, de:

 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • acordul scris al părintelui/tutorelui elevului cu care se dorește schimbul de loc;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

 

     c) REDISTRIBUIREA CANDIDAȚILOR GEMENI

Cererea de înscriere însoțită, după caz, de:

 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate pentru fiecare frate;
 • copie a adeverinței cu media de admitere pentru fiecare frate;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

 

      d) DISTRIBUIRE SAU REDISTRIBUIRE PE LOCURI RĂMASE LIBERE, PENTRU APROPIERE DE DOMICILIU

Cererea de înscriere însoțită, după caz, de:

 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromă, depusă și înregistrată de către părinte/reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 27.05.2022;
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia certificatului de orientare școlară și profesională care atestă existența unei cerințe educaționale speciale, emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), depus și înregistrat de către părinte/reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 8.04.2022;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

 

       e) CORECTAREA UNOR ERORI DE TRANSCRIERE GREȘITĂ ÎN BAZA DE DATE COMPUTERIZATĂ A OPȚIUNILOR EXPRIMATE DE ELEVI ETC. (erorile produse de operatorii din sistem)

Cererea de înscriere însoțită, după caz, de:

 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a elevului/elevei;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

 

Situațiile speciale se rezolvă în data de 25 iulie 2022, de către Comisia județeană de admitere Alba, respectându-se în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, cu excepția gemenilor, (media de admitere a candidatului este mai mare sau egală cu media de admitere a ultimului admis, prin repartizare computerizată, la profilul, specializarea, clasa de liceu, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidații de etnie rromă și pentru candidații cu CES) și numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

 

Situațiile speciale se rezolvă în următoarea ordine:

 1. Redistribuirea candidaților gemeni/tripleți;
 2. Corectarea unor erori de transcriere greșită în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de către elevi (erori produse de operatorii de sistem);
 3. Situații medicale speciale;
 4. Distribuirea sau redistribuirea pe locuri rămase libere, pentru apropierea de domiciliu;
 5. Schimburi între elevi

Pentru cazurile 2, 3, 4, candidații vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pentru fiecare situație în parte.

Referitor la candidații gemeni, redistribuirea acestora se face cu respectarea prevederilor art. 2, alin. 15 din OME nr. 5150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.

 

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ de către candidații care au primit rezoluție favorabilă în etapa de rezolvare a cazurilor speciale se face în perioada 25-26 iulie 2022.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Cererea de înscriere;
 • Copie după cartea de identitate (dacă este cazul) și copie după certificatul de naștere;
 • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională și media de admitere;
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
 • Fișa medicală

Anexa 1 – Cerere de înscriere
Anexa 2 – Declarație pe propria răspundere

Leave a Reply

Your email address will not be published.